Genetic Programming Bibliography entries for Hao Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6914

GP coauthors/coeditors: Zi Yuan Guo, Hong Bai Duan, Duo Ban, Nuo Li, Jian-qiang Han, Shuai Shao, Xiyang Liu, Mingyuan Zhou, Jiguo Zhan, Xin Liu, Yanli Chu,

Genetic Programming Articles by Hao Chen

Genetic Programming conference papers by Hao Chen