A GPU-based implementation of an enhanced GEP algorithm

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

@InProceedings{Shao:2012:GECCO,
}

Genetic Programming entries for Shuai Shao Xiyang Liu Mingyuan Zhou Jiguo Zhan Xin Liu Yanli Chu Hao Chen

Citations