Metal-doped bioceramic nanopowders with tunable structural properties aimed at enhancing bone density: Rapid synthesis and modeling

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6622

@Article{JIA:2020:CI,
}

Genetic Programming entries for Bin Jia Dingjun Hao Feng Qiao Xiaoqing Zhou Yuming Zhang Mohsen Mesbah Alireza Fallahpour Bahman Nasiri-Tabrizi Tao Wang

Citations