Genetic Programming Bibliography entries for Bahman Nasiri-Tabrizi

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6622

GP coauthors/coeditors: Bin Jia, Dingjun Hao, Feng Qiao, Xiaoqing Zhou, Yuming Zhang, Mohsen Mesbah, Alireza Fallahpour, Tao Wang, Maohua Li, Baoyu Liu, Faming Yang, Zhaoqin Dai,

Genetic Programming Articles by Bahman Nasiri-Tabrizi