Genetic Programming Bibliography entries for Bin Jia

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6622

GP coauthors/coeditors: Dingjun Hao, Feng Qiao, Xiaoqing Zhou, Yuming Zhang, Mohsen Mesbah, Alireza Fallahpour, Bahman Nasiri-Tabrizi, Tao Wang,

Genetic Programming Articles by Bin Jia