Genetic Programming Bibliography entries for Yu Pan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Mingfang Zhu, Jian-bin Zhang, Yan-ling Ren, Guang-ping Zhu,

Genetic Programming conference papers by Yu Pan