Genetic Programming Bibliography entries for Ying Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Zhixing Huang, Jinghui Zhong, Liang Feng, Jianbin Ma, Xiaoying (Sharon) Gao, Wenyang Meng, Wan-Lin Peng, Tian-Jing Zhang, Ke Shi, Hai-Xia Li, Sen He, Chen Li, Dong Xia, Chun-Chao Xia, Zhen-Lin Li, Yu-zhong Peng, Yanmei Lin, Yiran Huang, Guangsheng Luo, Jianping Liao, Wan Du,

Genetic Programming Articles by Ying Li

  1. Wenyang Meng and Ying Li and Xiaoying Gao and Jianbin Ma. Ensemble classifiers using multi-objective Genetic Programming for unbalanced data. Applied Soft Computing, 158:111554, 2024. details

  2. Jianbin Ma and Xiaoying Gao and Ying Li. Multi-generation multi-criteria feature construction using Genetic Programming. Swarm and Evolutionary Computation, 78:101285, 2023. details

  3. Wan-Lin Peng and Tian-Jing Zhang and Ke Shi and Hai-Xia Li and Ying Li and Sen He and Chen Li and Dong Xia and Chun-Chao Xia and Zhen-Lin Li. Automatic machine learning based on native T1 mapping can identify myocardial fibrosis in patients with hypertrophic cardiomyopathy. European radiology, 32(2):1044-1053, 2022. details

  4. Yu Zhong Peng and Yanmei Lin and Yiran Huang and Ying Li and Guangsheng Luo and Jianping Liao. GEP-EpiSeeker: a gene expression programming-based method for epistatic interaction detection in genome-wide association studies. BMC Genomics, 22(Supplement 1):Article number: 910, 2021. details

  5. Jinghui Zhong and Zhixing Huang and Liang Feng and Wan Du and Ying Li. A hyper-heuristic framework for lifetime maximization in wireless sensor networks with a mobile sink. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 7(1):223-236, 2020. details

Genetic Programming conference papers by Ying Li