Genetic Programming Bibliography entries for Ying Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Zhixing Huang, Jinghui Zhong, Liang Feng, Wan-Lin Peng, Tian-Jing Zhang, Ke Shi, Hai-Xia Li, Sen He, Chen Li, Dong Xia, Chun-Chao Xia, Zhen-Lin Li, Yu-zhong Peng, Yanmei Lin, Yiran Huang, Guangsheng Luo, Jianping Liao, Wan Du,

Genetic Programming Articles by Ying Li

Genetic Programming conference papers by Ying Li