Genetic Programming Bibliography entries for Ya Ping Du

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Yang Zhang, Hong Cai Chen, Min Chen2, Jie Liang, Jianhong Li, Xiqing Fan, Ling Sun, Qingsha S Cheng, Xin Yao,

Genetic Programming Articles by Ya Ping Du