Genetic Programming Bibliography entries for Xing Xu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Xin Du, Lixin Ding, Chenwang Xie, Shenwen Wang, Li Chen2, Jixiang Zhu, Yuanxiang Li, Wei Zhang, Xuewen Xia,

Genetic Programming conference papers by Xing Xu