Genetic Programming Bibliography entries for Ke Chen2

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Luyao Zhu, Fangfang Zhang, Xiaodong Zhu, Mengjie Zhang,

Genetic Programming conference papers by Ke Chen2